آخرین فینالیست های عصر جدید فصل دوم مشخص شدند/ 25 بهمن 99 / 2 راه یافته نهایی فصل دوم عصر جدید

5 فینالیست عصر جدید فصل دوم مشخص شدند. تعداد فینالیست های فصل دوم عصر جدید کامل شد.